Jaroslavické víno

1277

první zmínka o vinicích v Jaroslavicích, papež Jan XXI. potvrdil darování třetiny vinohradních užitků pány z Obřan žďárskému klášteru, 1289 opětovně Heralt z Obřan toto darování opakuje

1447

vinice ve výčtu součástí jaroslavického panství, když je přebírá hejtman z dolnorakouské Lávy Achác Finkenhaymer

1587

jaroslavická vrchnost vykázala 3 vědra prodaného vína (loucký klášter 199 věder)

1600 a 1661

zmíněny farské vinice v polohách Winterberg a Sommerberg

1672

první číselný údaj o vinicích v Jaroslavicích: 55 měřic (ca 10,4 ha) v tratích Winterberg (Zimní hora) a Sommerberg (Letní hora), tj. na dnešní Zámecké hoře

1730

první zmínka o viniční trati Ziegeloffen, tedy o vinicích jižně od cesty na Znojmo (tj. v okolí dnešního hřbitova)

1744-1749

byly dobré ročníky“ na Jaroslavicku s tím, že 1747, 1748 a 1749 byly obzvláště dobré a tak bylo víno šenkováno za nízké ceny, neboť i „nejchudší člověk mohl vinný truňk ve velkém množství“

1750

Jaroslavice vykazují 39 měřic (ca 7,5 ha) a Oleksovičky 82 měřic (ca 15,5 ha) poddanských vinic, jaroslavická vrchnost vlastní v městečku 44 měřic vinic (ca 8,4 ha) a z panství pobírá vinný desátek 398 věder (ca 22 200 l)- převážně ze „špatných“ hor, (z toho Jaroslavice odváděly vinný desátek ve výši 75 věder špatných)

1750

vrchnostenský vinný šenk v Jaroslavicích vyšenkuje 89 9/10 beček vína ročně

1751

v Jaroslavicích celkem 39 měřic poddanských vinic (ca 7,1 ha) v tratích WinterbergSommerberg a Ziegeloffen, obec vyšenkovala 11 ½ věder vína; dále 30 Jaroslavických hospodařilo v oleksovičských vinicích Gaißberg a Altenberg (v Oleksovičkách bylo úhrnem 82 měřic vinic, tj. ca 15,6 ha)

ca 1754

Retz si stěžuje, že „už několik let zakládají moravští lidé na rovině a v krajině kolem Jaroslavic. … více a více vinohradů podle libosti, aniž jim v tom kdokoli klade překážky. A tak se už ukázalo, že vídeňští hostinští přicházejí do této oblasti a kupují víno po tisíci i více kbelících, avšak v Rakousích potom neplatí ani krejcar dovozního cla nebo přirážky.“

1762

brněnské a znojemské úřady vyzývají vrchnostenského vrchního ředitele v Jaroslavicích, aby zabezpečil  placení nápojové daně z vína dovezeného z Rakous z vinic patřících mj. 13 jaroslavickým vinařům

1789

v Jaroslavicích 19 jiter vinic (ca 10,5 ha), z nichž bylo vylisováno 268 věder vína (ca 15 169 l), vinicemi byly osázeny tratě Winterberg (17 jiter), Ziegeloffen (– jiter), trať Sommerberg zanikla vybudováním letohrádku a zámeckého parku, vrchnost vyprodukovala 52 věder vína (ca 2953 l) a poddaní 13 věder (ca 735 l) z vinic pronajatých a 203 věder (ca 11 489 l) z vlastních

1794

v Jaroslavicích stále jen 19 jiter vinic (ca 10,5 ha) a Oleksovičkách 56 jiter (ca 31,3 ha), údaje ještě vypovídají o limitovaném rozsahu vinohradů daném vrchnostenskými omezeními před rozmachem svobodného hospodaření v 19. století (právně umožněno vinohradnickým řádem Josefa II. z roku 1784)

1803

po vinobraní vykazovali Jaroslavičtí 950 věder vína (ca 53 000 l), z toho 446 6/8 věder (ca 25 000 l) mladého a 503 2/8 starého vína; vrchnost uváděla úhrnem 779 věder vína (ca 44 091 l), z toho 228 věder starého, 110 věder vlastního mladého a 441 věder desátkového mladého

1813

stížnost Jaroslavic na příkaz celního kontrolora, aby všechna vína do Rakouska šla přes kontrolní stanici ve Chvalovicích

1819

roční výnos jaroslavických vinic stoupl od roku 1789 o 2165 zlatých tj. o 537%! (tj. z 403 na 2568 zlatých), v tomto údobí byl poddanými osázen révou Motol (Unteres-, und Oberes Marthal) a část jeho okolí v ZwerckäckerOberes Hausfeld a Mitteres Haid

1819

první soupis 65 vinných sklepů v Jaroslavicích, nacházely se Im Tiewege (dnešní Znojemská), Bei der Schießstadt (dnes téměř neexistující ulička sklepů u mlýna), Im Winterberg (tj. podél aleje do zámku) a Im Hundgraben (u ledárny před zámkem)

1819

vedle jaroslavických poddaných a vrchnosti provozuje vinařství i jaroslavický farář Joseph Fabrici (1805 nechal při přestavbě fary zřídit vinný sklep s lisovnou), posléze i zámecký kaplan

1824

podle indikační skici jsou vinicemi osázeny jaroslavické tratě Winterberg (dnes Na zámku), Marthal (dnes Motol, resp. Na vinicích) a jeho okolí Mitter Haid a Ober Hausfeld a oleksovičské tratě HofweingartenZinsweingartenBeym VogelhausAlten Berg a Gaitzberg (dnes vesměs soustředěny pod Kacperky)

1827/1828

zmíněn v Jaroslavicích kontrolní celní úřad (Gegenhändleramt) a jaroslavická celní cesta č. 5 (Joslowitzer Gegenhändlers Strecke Nro. 5)

1837

v Jaroslavicích 98 jiter vinic (ca 56 ha)

1858

založil Johann Joscht (1829-1910), rodák z Polné, mj. velkoobchod vínem, který se rozrostl v mohutnou firmu, 1878 vystavěl sklepní hospodářství na Znojemské (č. p. 205)

1859/60

inspektor jaroslavického velkostatku Leopold Quaiß (1822-1902) založil vinice na Lampelbergu

1866

Jaroslavické“ (Joslowitzer) mezi 8 moravskými víny, která byla vhodná k exportu z habsburské monarchie

1873

v Jaroslavicích 129 jiter vinic (ca 74 ha) a v Oleksovičkách 66 jiter (ca 38 ha), zdejší vína se nejčastěji prodávají pod značkou „Moravské zemské víno“

1892

jaroslavický starosta Heinrich Markel, exstarosta a vyhlášený vinař Johann Freisinger a Leopold Quaiß v přípravném výboru 1. vinařského dne ve Znojmě

1899

v Jaroslavicích konstatován révokaz

1899

zakládá vinařství Hans Titzl (v č. p. 196 na Znojemské), rodák ze Zábřehu (vinařství znala jeho žena, rodačka z Retzu), 1903 přikoupil sousední dům č. p. 194 (dnes budova Znovínu)

1900

v Jaroslavicích 84 ha vinic, v Oleksovičkách 50 ha

1904

1. vinařský trh ve Znojmě, Jaroslavičtí dodali nejvíce vzorků

1907

zemský inspektor W. Nachtweh řadí značku „Jaroslavické“ mezi 7 na Znojemsku „nejdůležitějších a nejznámějších“ (po bok Šobesu a Lampelbergu) a vyzdvihuje trati Na zámkuMotol a Zinsweingarten

1907

vinařství Johanna Joschta jun. vyhrálo hlavní cenu na výstavě vína na zemské II. hospodářské putovní výstavě ve Znojmě (již 1902 označeno vinařství jako „velkolepé“)

1909

Hans Titzl a Josef Markel důvěrníky v záležitosti révokazových půjček pro obce Jaroslavice, Dyjákovice, Hrádek, Křídlůvky a Valtrovice

1910

založen v Jaroslavicích Okresní hospodářský spolek s vinařskou sekcí, v jejímž čele stáli Hans Titzl (1910) a Vinzenz Müllner (1914)

1919

vinařský inspektor A. Stummer konstatoval příkladný stav vinic Na zámku a Nad bažantnicí (většina keřů byla na amerických podnožích) a u vinic okolo cesty do Groß Kadolze a v Motole ho nadchla  Joschtova nová výsadba tramínu na podnoži Riparii

1933/1934

zkrachovala firma Joscht, sklep získává mikulovská firma Teltscher-Glattauer

1937

firma Titzl vybudovala betonové terasy v oleksovičské trati Gaitzberg

1939

založeno okresní Vinařské družstvo Jaroslavice, s. r. o., předsedou Josef Markel

1945

Vinařsko-ovocnické družstvo Znojmo získává objekty zkonfiskované firmy Titzl

1945-1984

sklepmistrem vinařského družstva, resp. vinařských závodů po znárodnění Oldřich Jadrný

1946

mezi 140 členy družstva byli i Jaroslavičtí (Leopold Bubniak, Karel Dvořák, František Loucký, František Čumrda, Jan Diviak, Ludvík Hradil, Filip Knoflíček, Jan Maloch, Rudolf Opatřil, Štefan Packo, František Svěchota, Ladislav Špaček, Josef Štefan, František Šmídek)

1952

družstvo znárodněno a včleněno do Jihomoravských vinařských závodů Mikulov, později Vinařských závodů, národního podniku Praha

1962

jaroslavičtí Sokolové uspořádali 1. oblastní výstavu vín

1968

„slavné vypuštění“ statkového sklepa L. Krhovským, jehož otec dlouho vzdoroval kolektivizaci zemědělství

70. a 80. léta

oblastní výstava vín v režii místní organizace Českého zahrádkářského svazu

1980-1981

Český zahrádkářský svaz přebírá a nově vysazuje vinice Na zámku, prolomen státní monopol na pěstování révy v Jaroslavicích (zaměstnanci státního statku měli nárok na deputátní víno a matoliny), 1985 na pozemcích Státního statku Znojmo U vodárky vysázeny další soukromé vinohrady

1984-2013

Ladislav Mikulenčák sklepmistrem v jaroslavickém sklepě vinařských závodů, resp. Znovínu

1991

vyčleňuje se z národního podniku závod Znojmo a 1992 je jako Znovín Znojmo, a. s. včetně jaroslavického sklepa převeden do soukromých rukou v kuponové privatizaci, aniž by bylo družstvo zrestituováno

1995

organizaci oblastní výstavy vín převzaly Obec Jaroslavice a Znovín Znojmo, a. s.

1998

Zdeněk Mikulenčák zahájil vinohradnické hospodaření, převážně v trati Kacperky, které se rozrostlo na 10 ha

2000

konstituuje se systém zákonem vymezených viničních tratí, místním poradcem Ladislav Mikulenčák

2006

v tratích I. kategorie Na zámku registrováno 12 pěstitelů (na 13,6 ha), Na vinicích (tj. v Motole) 10 pěstitelů (na 11 ha), Kacperky 4 pěstitelé (36 ha) a v trati II. kategorie Dolní vinohrady 3 pěstitelé (16,2 ha)

2007

podnik „Vinice Hnánice s. r. o.“ kupuje bývalý Joschtův sklep, za války arizovaný, poté v rukou státního statku a po Listopadu privatizovaný, včetně množství oleksovičských vinic

2007

obnovení tradice žehnání vína na svátek sv. Jana u sv. Jiljí v Jaroslavicích

2010

založen vinařský spolek „Jaroslavičtí vinaři, o. s.“

2010

první ročník Dne otevřených sklepů při příležitosti svátku sv. Donáta, katolického patrona úrody a vinařů, v minulosti obzvláště uctívaného na jaroslavickém panství

2012

zřízení Quaißovy vinařské stezky Jaroslavickými vinaři, o. s. za podpory Nadace partnerství a Obce Jaroslavice