!POZOR! 3. signalizace ošetření proti křísku révovému

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vyhlašuje:

třetí vhodný termín signalizace (v boji proti křísku révovému) je  12.08.2023. Povinnost ošetření platí do 7 dnů od signalizace, tedy do 19.08.2023. Tento termín bude poslední.

Povinnost ošetření révy proti křísku révovému platí pro pozemky s rostlinami révy v celém vymezeném území Oleksovičky.

Konkrétní správa ÚKZÚZ

Další informace o tomto škůdci, onemocnění, oblasti (míst, kde se bude ošetřovat) a odkazy na povolené postřiky:

Informace pro majitele pozemků s rostlinami révy a osoby, které mají pozemky s rostlinami révy v užívání, k ochraně proti šíření zlatého žloutnutí révy vinné na Znojemsku v roce 2023

V roce 2021 byl zjištěn v k.ú. Oleksovičky výskyt zlatého žloutnutí révy vinné (Grapevine flavescence dorée phytoplasma, dále jen „GFDP“) na rostlině révy. Dne 06.05.2022 bylo vydáno Nařízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření škodlivého organismu GFDP č. j. UKZUZ 079297/2022 (dále jen „nařízení Oleksovičky 2022“). Toto nařízení zůstává nadále v platnosti. Okolo pozemku s výskytem GFDP byla stanovena zamořená zóna do vzdálenosti 50 m od okrajů pozemku a dále nárazníková zóna do vzdálenosti 1500 m od vnějších okrajů zamořené zóny. Povinnosti, vyplývající z nařízení Oleksovičky 2022 platí pro pozemky s rostlinami révy (vinice, pozemky s divoce rostoucími rostlinami révy) v nárazníkové zóně mimo intravilány obcí. Pro rok 2023 platí povinnost ošetření všech rostlin révy na pozemcích s rostlinami révy na území nárazníkové zóny insekticidním přípravkem. Mapa zamořené zóny a nárazníkové zóny, na něž se vztahují povinnosti, vyplývající z nařízení Oleksovičky 2022 je v příloze těchto informačních pokynů, podrobné mapy jsou přílohami nařízení č. j. UKZUZ 079297/2022 ze dne 06.05.2022.

Informace k aplikacím:
  • k aplikaci lze použít pouze takové přípravky na ochranu rostlin, které jsou v době aplikace povoleny na ochranu révy proti křísku révovému, křísům, případně proti savým škůdcům nebo savému hmyzu, v souladu s návodem k jeho použití (etiketou). Informace lze dohledat na Rostlinolékařském portále ÚKZÚZ;
  • aplikace musí být provedena v termínu, stanoveném signalizací ÚKZÚZ, která bude vždy upřesněna na úřední desce ÚKZUZ a webových stránkách ÚKZÚZ. Aplikace přípravků na ochranu rostlin musí být provedena vždy do 7 dnů od signalizace ÚKZÚZ;
  • podle § 76 odst. 1 písm. e) zákona musí být provedena v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a s jinými obecně závaznými právními předpisy, např. zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“);
  • o provedené aplikaci přípravku musí být vedena písemná evidence, obsahující následující údaje: datum aplikace, název použitého přípravku, cílový škodlivý organismus, množství spotřebovaného přípravku, ošetřená plocha;
  • za provedená insekticidní ošetření v roce 2023 nelze požadovat náhradu nákladů, neboť se jedná o opakovaná ošetření, nařízená podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona;
  • nesplnění povinností, vyplývajících z nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních je přestupkem, za který lze uložit pokutu.